Menu główne
bullet Strona Główna
bullet Komunikaty
bullet Ogłoszenia i przetargi
bullet Pliki do pobrania
bullet Informator budowlany

Organizacja PINB off
spacer
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
spacer
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 6,550
Najnowszy Użytkownik: Luhidorfe
spacer
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dodane przez janscyzor dnia czerwiec 04 2018 19:37:04


KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Leżajsku ul. M.C.Skłodowskiej 8.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia.
3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - izabelabucior@wp.pl
· Drukuj
KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Dodane przez janscyzor dnia listopad 09 2017 19:56:55


KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 i
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 30 listopada oraz do 31 maja budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 ,właściciel lub zarządca winien poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.
Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.
Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem (art.70 ust.1 ustawy Prawo budowlane).
W takim przypadku przeprowadzający kontrolę ma obowiązek niezwłocznego przesłania kopii protokołu z kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust.2 ustawy Prawo budowlane).
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).


25.10.2018r.
· Drukuj
KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW I UŻYTKOWNIKÓW
Dodane przez janscyzor dnia listopad 09 2017 19:23:24


KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów do wymagań sezonu jesienno-zimowego


Z uwagi na zwiększone występowanie w okresie jesienno-zimowym zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
Właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu lub spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska stosownie do art.61 pkt.2 ustawy Prawo budowlane.
Do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku zalegającym śniegiem i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów budynku. Obowiązek ten dotyczy również usuwania sopli, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób poruszających się na ciągach pieszych i jezdnych przy budynku.
Przypomnieć należy, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie dla obiektu jak i dla osób wykonujących te prace, dlatego też winny być one prowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Stosownie do zapisu art. 70 ust.1 ustawy Prawo budowlane na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).
W celu uniknięcia zagrożeń zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

25.10.2018r.
· Drukuj
KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Dodane przez Arkadiusz Bol dnia październik 29 2010 18:01:30


Newsy

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU PRZYPOMINA WŁAŚCICIELOM, ZARZĄDCOM I UŻYTKOWNIKOM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O CIĄŻĄCYCH NA NICH OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ O ZASADACH ICH BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA W CELU ZAPOBIEŻENIA POTENCJALNYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Z uwagi na zwiększone, w okresie zimowym występowanie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, i wentylacyjnych . Stosownie do ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

Jednocześnie przypomina się, że na właścicielach zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem (art. 70 ustawy Prawo budowlane).

Nowelizacją z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 99 z 2007r. , poz. 665) ustawodawca wprowadził przepis art. 62 ust.1 pkt. 3 (w dotychczasowym zakresie wynikającym z art. 62 ust.1 pkt. 1), dodatkową kontrolę okresową, określając częstotliwość oraz zakres przedmiotowy jej przeprowadzenia. Zgodnie z zapisem art. 62 ust.1 pkt. 3 okresowym kontrolom ( w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada , powinny zostać poddane:

  1. Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2, bez względu na powierzchnie dachu,
  2. Inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Uprawniona osoba dokonująca każdej z tych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

Przypominam, że zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w przypadkach wystąpienia niekorzystnych czynników atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem oraz mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny obiektu i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji poprzez m. in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu, zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiary śniegu z dachu a także usuwanie z elementów elewacji sopli, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających przy budynku. Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrole w zakresie wykonywania powyższych obowiązków prowadzić będzie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.


Powiatowy Inspektor 24.07.2013r.
· Drukuj
KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW PLACÓW ZABAW
Dodane przez Arkadiusz Bol dnia lipiec 28 2008 22:47:39


Newsy

W związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego oraz zaistniałymi w ubiegłych latach wypadkami na placach zabaw, przypomina się właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, którymi są głównie małe dzieci.
Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), natomiast Polskie Normy w szczególności:
PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw. Część 2 : Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
PN-EN 1176-2:2001/A1 Wyposażenie placów zabaw Część 2 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
PN-EN 1176/7 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji
szczegółowo określają wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie.
· Drukuj
KOMUNIKAT
Dodane przez Arkadiusz Bol dnia maj 27 2008 17:38:25


Ogoszenia i przetargi

W celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz wyeliminowania zagrożenia katastrofami budowlanymi został wprowadzony na terenie Województwa Podkarpackiego dla właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów wielkopowierzchniowych bezwzględny obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów tych budynków i obiektów.
Obowiązek ten został wprowadzony Rozporządzeniem Porządkowym Nr 1/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.01.2006r.

Nowelizacją z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 99 z 2007r., poz. 665) ustawodawca wprowadził przepisem art. 62 ust.1 pkt 3, w dotychczasowym zakresie wynikającym z art. 62 ust.1 pkt 1, dodatkową kontrolę okresową, określając częstotliwość oraz zakres przedmiotowy jej przeprowadzenia.
Zgodnie z zapisem art. 62 ust.1 pkt 3 okresowym kontrolom (w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, powinny zostać poddane:
-budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2, bez względu na powierzchnie dachu,
-inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.
Zakres tej kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:
-elementów budynku, budowli, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
-instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
· Drukuj
Linki
Sejm

Senat

Ministerstwo Infrastruktury

G��wny Urz�d Nadzoru Budowlanego

Podkarpacki Urz�d Wojew�dzki

Wojew�dzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiat Le�ajski

Polska Izba In�ynier�w Budownictwa

Podkarpacka Izba In�ynier�w Budownictwa

Służba Cywilna
spacer